INTUCH บิ๊กล็อต 160 ล้านหุ้น มูลค่า 1.03 หมื่นลบ. ราคาเฉลี่ย 64.86 บาท

HoonSmart.com>> หุ้น INTUCH ซื้อขายบิ๊กล็อตโผล่ 160 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 1.06 หมื่นล้านบาท ราคาเฉลี่ย 64.86 บาท/หุ้น สูงกว่ากระดาน  ใกล้เคียงราคาเทนเดอร์ออฟเฟอร์ 65 บาทที่ GULF ประกาศรับซื้อหุ้นทั้งหมด 

วันที่ 4 มิ.ย. 2564 หุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ ( INTUCH) มีการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (BIG LOT) รวม 11 รายการ จำนวน 160 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 64.86 บาท/หุ้น มูลค่าการซื้อขาย 10,377.66 ล้านบาท สูงกว่าราคาปิดในตลาดที่ระดับ  64.25 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ -0.39% มูลค่าการซื้อขาย 10,626.31 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสองจำนวน 14.39% ของทุนเรียกชำระแล้ว  ประกาศเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข(เทนเดอร์ออฟเฟอร์) หุ้นของ INTUCH ในราคา 65 บาทต่อหุ้น และหาก GULF ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจนถึงสัดส่วนตั้งแต่  50% ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด จะถือว่า GULF เข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญใน INTUCH ซึ่งถือหุ้น ADVANC และ THCOM มีผลทำให้ GULF มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ADVANC ในราคา 122.86 บาทต่อหุ้น โดย GULF ไม่มีความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้น THCOM

ด้าน GULF  ได้เข้ามาซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มขึ้นจากระดับ 10% หรือ 320.65 ล้านหุ้น เป็น  461.55 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.39% เมื่อสิ้นปี 2563 ที่ผ่านมา ถือหุ้นใหญ่เป็นรองจาก Singtel Global Investment Pte. Ltd. ถือประมาณ 673 ล้านหุ้น คิดเป็น   21.00%  ก่อนหน้านี้ ทางสิงเทลฯประกาศว่าจะไม่ขายหุ้นให้กับ GULF

สำหรับหุ้น INTUCH มีจุดเด่นเรื่องการจ่ายเงินปันผลสูง สำหรับผลงานปี 2563 จ่ายหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 8,016 ล้านบาท คิดเป็นอัตราประมาณ 72% ของกำไรสุทธิ 11,047.65 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ  3.45 บาท กำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2562 ที่มีกำไรสุทธิ 11,083 ล้านบาทหรือ  3.46 บาทต่อหุ้น