ตลท.เปิดเทรดหุ้น NOK – MAX ชั่วคราว 1 เดือน เริ่ม 2 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดให้เทรดหุ้น NOK-MAX ชั่วคราว 1 เดือน ตั้งแต่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.64 ซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance วางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ พร้อมเตือนศึกษาข้อมูลรอบด้านก่อนลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวหุ้นบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) และบริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) วันที่ 2 มิ.ย.-1 ก.ค.2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว และขึ้นเครื่องหมาย NC เปิดให้ซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะกำหนดให้หลักทรัพย์ MAX และ NOK มีราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ไม่เกินหนึ่งเท่าจากราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 2 มิ.ย.2564 ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้เกณฑ์ราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) นี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น) และเมื่อได้มีการซื้อขายหลักทรัพย์ MAX และ NOK แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์ MAX และ NOK มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

พร้อมเตือนผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ และโปรดศึกษาข้อมูลของ MAX และ NOK โดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ NOK อยู่ในการฟื้นฟูกิจการ ล่าสุด ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ NOK ได้ยื่นแผนต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2564 ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์รัพย์จะกำหนดวันประชุมเจ้าหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป ราคาหุ้น NOK ล่าสุดอยู่ที่ 1.09 บาท

ส่วน MAX ไม่ส่งงบการเงินการเงินภายในระยะเวลากำหนด ราคาหุ้น MAX ล่าสุดอยู่ที่ 0.02 บาท