“สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผถห.ใหญ่ ERW ตัดขายหุ้น 3.37% เหลือถือ 9.22%

HoonSmart.com>> “สุขกาญจน์ วัธนเวคิน” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ” ดิ เอราวัณ กรุ๊ป” ตัดขายหุ้น ERW ออกจำนวน 85 ล้านหุ้น กว่า 3.3763% เหลือถือหุ้นในมือ 9.2264%

สุขกาญจน์ วัธนเวคิน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERW) เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 จำนวน 85 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.3763% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 232.28 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.2264% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 11.7303% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ERW ณ ปิดสมุดทะเบียน 9 มี.ค.2564 นาย สุขกาญจน์ วัธนเวคิน ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 จำนวน 346.78 ล้านหุ้น หรือ 13.77% ขณะที่ผู้ถือหุ้นอันดับ 1 คือ บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด จำนวน 348.16 ล้านหุ้น คิดเป็น 13.83% และอันดับ 3 นาง วรรณสมร วรรณเมธี ถือหุ้น 149.76 ล้านหุ้น หรือ 5.95%