PTTGC ขายหุ้นซื้อคืน 7 มิ.ย.64-9 ธ.ค.65 จำนวน 22.3 ล้านหุ้น ต้นทุนเฉลี่ย 53.26 บาท

HoonSmart.com>> บอร์ด “พีทีที โกลบอล เคมิคอล” เคาะขายหุ้นซื้อคืนจำนวน 22.30 ล้านหุ้น กว่า 0.495% ผ่านตลาดหลักทรัพย์ เริ่ม 7 มิ.ย.64-9 ธ.ค.65

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 24 พ.ค.2564  มีมติอนุมัติจำหน่ายหุ้นซื้อคืนของบริษัทฯ จำนวน 22.30 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 0.495% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  โดยจะเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย.2564-9 ธ.ค.2565

สำหรับหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนบริษัทฯ ตามราคาตลาด ทั้งนี้ จะต้องไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการล่าสุด

เมื่อปี 2562 บริษัทได้เปิดโครงการซื้อหุ้นคืน ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-9 ธ.ค.2562 จำนวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 1.1% ของทุนเรียกชำระแล้ว ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนทั้งสิ้น  22.3 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.495% มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น  1,187,603,325 บาท  คิดเป็นราคาเฉลี่ย 53.26 บาทต่อหุ้น

วันที่ 24 พ.ค.2564 หุ้น PTTGC ปิดตลาดที่ราคา 64.25 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ -0.39% มูลค่าการซื้อขาย 893.27 ล้านบาท