“วิพงษ์ รัตนศิริวิไล” ตัดขาย META กว่า 6 ล้านหุ้น เหลือถือ 4.5427%

HoonSmart.com>> “วิพงษ์ รัตนศิริวิไล” ตัดขายหุ้น META ออกกว่า 6 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.4841% เหลือถือหุ้นในมือกว่า 57.93 ล้านหุ้น หรือ 4.5427%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล จำหน่ายหุ้นบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 จำนวน 6,173,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.4841% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 57,926,700 หุ้น หรือคิดเป็น 4.5427% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น META ปิดตลาด 22 พ.ค.2564 ที่ราคา 0.79 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -1.25% มูลค่าการซื้อขาย 9.02 ล้านบาท