“ประกันสังคม” ตัดขาย BCP กว่า 0.0802% เหลือถือหุ้น 14.9595%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” ตัดขายหุ้น ” บางจาก คอร์ปอเรชั่น” ออกกว่า 1.08 ล้านหุ้น หรือ 0.0802% ยังถือหุ้น 203 ล้านหุ้น กว่า 14.9595%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยสำนักงานประกันสังคม จำหน่ายหุ้นของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2564 จำนวน 1,089,100 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0802% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 203,103,697 หุ้น หรือ คิดเป็น 14.9595% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น BCP ปิดตลาด 10 พ.ค.2564 ที่ราคา 26.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท หรือ +1.94% มูลค่าการซื้อขาย 133.40 ล้านบาท