TITLE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้บริษัทได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนธุรกิจภายใต้มาตรการภาครัฐในช่วงโควิด-19 ที่ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดตัวของโครงการในช่วงที่เหมาะสม งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 53 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้