PJW กำไรไตรมาสแรกโต 24% แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้น 3 ต่อ 1

HoonSmart.com>> “ปัญจวัฒนาพลาสติก” กำไรไตรมาสแรกปี 64 จำนวน 43 ล้านบาท เติบโต 24% อานิสงส์ค่าใช้จ่ายการบริหารและต้นทุนการเงินลด หนุนผลงานรวม ด้านรายได้ลดลงผลกระทบ COVID-19 บอร์ดไฟเขียวออวอร์แรนต์จำนวน 191.36 ล้านหน่วย แจกผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 3 ต่อ 1 ราคาแปลงสภาพ 3 บาทต่อหุ้น เตรียมความพร้อมเงินทุนในอนาคต

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2564 กำไรสุทธิ 43.09 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.07 บาท เติบโต 24.54% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 34.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.06 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวม 803.60 ล้านบาท ลดลง 3.64% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากรายได้งานโครงการ 19.67 ล้านบาทเนื่องจากอยู่ในช่วงปลายโครงการ อย่างไรก็ตามการตรวจรับงานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในส่วนของรายได้จากการขายลดลง 8.29 ล้านบาท ลดลงจากส่วนงานชิ้นส่วนยานยนต์เนื่องจากไตรมาสแรกของปีที่แล้วมีงานนิวโมเดล หากแต่ส่วนงานบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น

ในส่วนของยอดขายบรรจุภัณฑ์สำหรับนมและนมเปรี้ยวลดลงเพียงเล็กน้อยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงต้นปีทำให้ยอดขายนมและนมเปรี้ยมขนาดเล็กที่ขายในร้านสะดวกซื้อลดลง ในส่วนของธุรกิจในเมืองจีนยอดขายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยอดขายของโรงงานที่เจียงซูเติบโตขึ้น

อัตรากำไรขั้นต้นรวมเท่ากับ 19.4% ลดลงจากปีก่อนที่ 20.2๔ เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความสูญเสียเพื่อรักษาระดับกำไรขั้นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PJW-W1) จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร PJW-W1 ในวันที่ 30 มิ.ย.2564 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มิ.ย.2564

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 191,359,982 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 ซึ่งก่อนเพิ่มทุนให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 55 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งและให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการลงทุนในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และหรือเพื่อชำระหนี้เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ