บี.กริม มอบข้าวสาร 10 ตัน ผ่าน “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” 

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมด้วย คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ และ วีรพล ตั้งสุวรรณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์  มอบข้าวเกษตรอินทรีย์ไรซ์เบอรี่และข้าวหอมมะลิแดง จำนวน 10 ตัน มูลค่า 600,000 บาท  เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรดอกคำที่มุ่งมั่นในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป