ก.ล.ต.เฮียริ่งพ.ร.ก.นิติบุคคลเฉพาะกิจแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ก่อนปรับเกณฑ์

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 (พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ) เพื่อทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นและให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมถึงยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำความเห็นที่ได้รับมาประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์ที่ไม่จำเป็นให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (securitization) เป็นกระบวนการทางการเงินที่สามารถใช้แก้ไขอุปสรรคการขาดแคลนเงินทุนของธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความมั่นคงสูง และเป็นกลไกที่ช่วยพัฒนาตลาดทุนของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฎหมายของ พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ) ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายอย่างน้อยทุก 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ หรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเมื่อมีกรณีอื่นตามที่กำหนดใน พ.ร.บ. ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=718 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564