PSL กู้เงินเอ็กซิมแบงก์วงเงิน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นำเงินรีไฟแนนซ์หนี้

HoonSmart.com>> “พรีเชียส ชิพปิ้ง” เซ็นสัญญากู้เงินเอ็มซิมแบงก์วงเงิน 10.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นำเงินชำระหนี้คืนเงินกู้

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัท พรี เชียส เพิร์ลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยและบริษัท พรีเชียส ธอทส์ พีทีอี ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 10.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 28 พ.ค.2563 จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563

สำหรับเงินกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ย LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้จนถึงวันที่ 31 ต.ค.2564 และการชำระคืนเงินกู้เป็นรายไตรมาสรวม 10 งวด จำนวน 1,010,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่องวด เริ่มชำระงวดแรก ณ สิ้นไตรมาสถัดไป

นอกจากนี้บริษทั ฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง โดยมีการพิจารณาเป็นรายปี จากงบการเงินรวมสิ้นปีที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ โดยต้องมีอัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั้นต่ำ 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และดำรงเงินสดอย่างน้อย 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อลำเรือที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเจ้าของ