STGT เผยตลาดสิงคโปร์ไฟเขียวนำหุ้นเข้าเทรดแบบมีเงื่อนไข

HoonSmart.com>> “ศรีตรังโกลฟส์” เผยตลาดหุ้นสิงคโปร์ไฟเขียวนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดแบบมีเงื่อนไข

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2564 บริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข (Letter of Conditional Eligibility-to-List) หรือ ETL สำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) จากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ETL จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์, การที่บริษัทฯ ดำรงสถานะของหุ้นบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การเปิดเผยข้อมูลก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ (Pre-Quotation Disclosure) ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) กำหนด, บริษัทฯ ยืนยันว่าหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ได้ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วและบริษัทฯ ตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ตามที่กำหนดใน Rule 217 ของคู่มือการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) (Listing Manual)

ทั้งนี้ การได้รับ ETL โดยบริษัทฯ นั้น ไม่ได้เป็นการรับรองการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และ/หรือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คาดว่าเอกสารเกี่ยวกับบริษัทฯ (Introductory Document) ซึ่งแสดงรายละเอียดของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จะมีการเผยแพร่ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) ในวันที่ 7 พ.ค.2564 ก่อนการจดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ บนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหรือเชิญชวนหรือชักชวนโดยบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ ต่อประชาชนเพื่อจองซื้อหรือซื้อหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด