TWZ จับมือ TKN พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากกัญชง-กัญชา

HoonSmart.com>> “ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น” เซ็นสัญญา “เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง” ร่วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมกัญชง-กัญชา ด้าน TWZ จัดหาวัตถุดิบ ส่วน TKN ผลิตและจำหน่าย

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) โดยบริษัทฯ และ บริษัท กัญช์ยารักษ์ฯ จะเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ และ TKN จะเป็นผู้ผลิตและจัดหาช่องทางการจัดจำหน่าย ตามที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกัน โดยคู่สัญญามีความประสงค์ที่จะดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาสูตร ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารหรือประเภทอื่นๆ ตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งมีส่วนผสมของพืชกัญชงและหรือกัญชา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งคู่สัญญาจะพิจารณาและเจรจาในเงื่อนไขต่างๆ และอาจ ลงนามสัญญาเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจรักจังฟาร์มจะจัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด เพื่อให้บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 51% และกลุ่มวิสาหกิจรักจังในสัดส่วน 49% โดยบริษัท กัญช์ยารักษ์ฯ จะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusivity) ในการได้สิทธิหรือสัมปทานในการซื้อวัตถุดิบที่ผลิตได้จากฟาร์ม และรวมถึงผลผลิตที่จะผลิตได้ในอนาคตแต่เพียงผู้เดียว ในราคาส่วนลดไม่น้อยกว่า 20% ของราคาตลาด โดยบริษัทฯ จะเจรจากับกิจการอื่นๆที่เกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ หรือ ที่เรียกว่า กลุ่มปลายน้ำ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหาร กลุ่มสแน็ค กลุ่มสุขภาพและความงาม เป็นต้นนั้น