TQM ทุ่ม 270 ลบ. ซื้อหุ้น 51% “ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์-ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์”

HoonSmart.com>> “ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น” #TQM เซ็น MOU เข้าซื้อหุ้น 51% “ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์-ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์” ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย มูลค่าไม่เกิน 270 ล้านบาท ขยายธุรกิจประกัน ครอบคลุมลูกค้าหลากหลาย ดันเบี้ยทะลุเป้าปี 64 รุกซื้อหุ้น “ชัวร์ครับ.คอม” แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ สัดส่วน 60%

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564 มีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นโครงการเข้าลงทุนในบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจด้านนายหน้าประกันวินาศภัย (รวมเรียกว่าบริษัทเป้าหมาย) เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้ครอบคลุมฐานลูกค้าที่มีความหลากหลาย และเพิ่มศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นสัดส่วน 51% ของบริษัทเป้าหมาย ผ่านการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย มูลค่าเงินลงทุนรวมไม่เกิน 270 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเข้าทำการตรวจสอบสถานะกิจการ (Due diligence) ของโครงการลงทุน บริษัทฯ คาดว่าการตรวจสอบสถานะกิจการของโครงการลงทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.2564 โดยหากผลการตรวจสอบสถานะกิจการของโครงการลงทุนเป็นที่พึงพอใจของบริษัทฯ ทั้งในการบัญชี การเงิน และกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเป้าหมายต่อไป

ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันที่ต้องชำระเงิน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแต่อย่างใด

คณะกรรมการฯ รับทราบการเข้าลงทุนใน บริษัท ชัวร์ครับ.คอม จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจการจัดการแอปพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยการเข้าถือหุ้นผ่านบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% โดยถือหุ้นในสัดส่วน 60% คิดเป็นเงินลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท

นอกจากนี้รับทราบการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีคิวดี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีคิวแอลดี จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้น 40% ได้เพิ่มทุน 4 ล้านบาท จากทุนเดิม 3 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มตามสัดส่วน 16,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นเงิน 1.6 ล้านบาท จากเดิมซึ่งบริษัทฯ มีเงินลงทุน 1.2 ล้านบาท เป็น 2.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังถือหุ้น 40% คงตามสัดส่วนถือหุ้นเดิม

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) กล่าวว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับบริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด เพื่อทำการขยายตลาดประกันภัยและประกันชีวิต ช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัท TQM ได้ในอนาคต โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะมีการนำ Technology Knowhow และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัย ซึ่ง TQM มีความชำนาญเป็นอย่างดีมาสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจของทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ ที่มีฐานลูกค้าประกันชีวิตอยู่กว่า 5 แสนราย เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างการเติบโตที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้เบี้ยประกันของ TQM เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ของปี 2564 และแตะ 50,000 ล้านบาทภายในปี 2569 โดยบริษัท ฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ในทั้ง 2 บริษัท

ด้านนายสิทธิบัญญ์ บุญสาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ เปิดเผยว่า บริษัทเป็นบริษัทนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล ที่มีธุรกิจการบริการประกันชีวิตกลุ่มให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ มีองค์กรที่ดูแลมากกว่า 35 แห่งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณการยอดเบี้ยประกันชีวิตกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2564 ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มาร่วมมือทางธุรกิจกับ TQM ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ประกันภัยอันดับหนึ่งของไทย ในการนำนวัตกรรมที่มีอยู่มาใช้ เพื่อนำเสนอแบบประกันภัยต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ สมาชิกทรูไลฟ์ที่เป็นฐานลูกค้าประกันชีวิตที่มีอยู่มากกว่า 5 แสนราย ขยายตลาดสู่ลูกค้าประกันภัยในอนาคต

นายศิวพงศ์ วัชระกิติพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคล ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าสถาบันต่าง ๆ และมีผู้เอาประกันรวมกว่า 30,000 ราย นับเป็นโอกาสอันดีมากสำหรับทั้ง 3 บริษัท ที่จะสามารถรวมกันเพื่อเอาทรัพยากรและจุดแข็งของแต่ละแห่งที่มีอยู่มาสนับสนุนและต่อยอดในอนาคตได้ต่อไป

อีกทั้งจากประสบการณ์ด้านประกันภัยกว่า 60 ปีของ TQM เป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของทรู เอ็กซ์ตร้า เพราะ TQM เข้าใจผู้บริโภคประกันภัยเป็นอย่างดีในการ คัดสรรสินค้าประกันภัยให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ในการเติบโตของบริษัท ทรู เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ได้รับการสนับสนุนจากคุณสุนทร บุญสาย ซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมประกันชีวิตไทย 2 สมัย และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมากว่า 50 ปี ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจในกลุ่มบริษัท TQM ด้านโบรคเกอร์ประกันชีวิตเติบโตต่อไป