ก.ล.ต.ผ่อนผันส่งงบ Q1/64 โดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้ช่วง COVID-19

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เตรียมออกประกาศผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 64 ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2564 เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ก.ต.ท. มีมติผ่อนผันให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นออกไปและเป็นเหตุให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เข้าสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2564 ก่อนได้ เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยงบการเงินต่อ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทจะต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นภายในปีนี้ เมื่อสามารถจัดประชุมได้