AAV พบทางรอด ได้ทุนใหม่ 3 พันลบ. ส่งไทยแอร์เอเชียเข้าตลาดแทน

HoonSmart.com>>”เอเชีย เอวิเอชั่น” เจอโควิดพ่นพิษ แบงก์-รัฐไม่ช่วย ปรับโครงสร้างทุนใหม่ ส่งบริษัทไทยแอร์เอเชียเข้าตลาดหลักทรัพย์แทน หลังได้นายทุนใหม่ให้กู้ 3,150 ล้านบาท ไม่คิดดอกเบี้ย นาน 3 ปี ขอแปลงเป็นหุ้นตอน IPO ราคา 20.3925 บาท พาร์ 0.50 บาท ถือ 11.4% เจ้าหนี้ คือแอร์เอเชีย อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด อัดฉีดเพิ่ม 513.21 ล้านบาท แปลงหนี้ 3,900 ล้านบาทเป็นทุน  ส่วนผู้ถือหุ้นเดิม AAV รอจัดสรร 55% สูตร 1 ต่อ 0.098785 หุ้นใหม่

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการและทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ หลังจากบริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและหนักกว่าครั้งที่ผ่าน ๆ มา ขณะที่บริษัทฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน  และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft loan) จากภาครัฐแต่อย่างใด

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดต่อนักลงทุน เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เพิ่มสภาพคล่องทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ดี การให้ได้มาของเงิน บริษัทต้องดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อทำให้มีความน่าสนใจต่อการลงทุน โดยการนำบริษัทไทยแอร์เอเชียเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทน AAV

สำหรับขั้นตอนการปรับโครงสร้าง นักลงทุนใหม่จะให้สินเชื่อแก่บริษัทไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจหลัก จำนวนสูงสุดไม่เกิน 3,150 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย คาดว่าจะมีระยะเวลาประมาณ 3 ปี และจะแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทไทยแอร์เอเชีย ไม่เกิน 154,468,555 หุ้น (คิดเป็น 11.4% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว หลังเพิ่มทุน) ที่ราคา 20.3925 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หลังจากสำนักงานก.ล.ต.อนุมัติให้เสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติในหลักการเข้าตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้เจ้าหนี้รายใหญ่คือ บริษัท แอร์เอเชีย อินเวสเมนท์ ลิมิเต็ด มูลหนี้จำนวน 3,900 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นอยู่ในไทยแอร์เอเชีย 392 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาทคิดเป็น 45% ของทุนชำระแล้วในปัจจุบัน ยังยินดีใส่เงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 513.21 ล้านบาท เพื่อดำรงสัดส่วนการถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่อง สามารถแปลงหนี้เป็นหุ้นของไทยแอร์เอเชีย จำนวน 191 ล้านหุ้น หรือ  14.1 % ที่ราคา 20.3925 บาทต่อหุ้น

ส่วนผู้ถือหุ้นของ AAV สามารถเป็นผู้ถือหุ้นของไทยแอร์เอเชียได้โดยตรง หลัง AAV เลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทฯ เพื่อที่จะนำทรัพย์สิน คือ หุ้นไทยแอร์เอเชีย ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่จำนวน 479.11 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาทหรือคิดเป็น 55%ของทุนชำระแล้ว มาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราการคืนหุ้น  1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อ 0.098785 หุ้นไทยแอร์เอเชีย

บริษัทมีเป้าหมายในการนำบริษัทไทยแอร์เอเชียเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแทนที่ AAV จะเป็นการเพิ่มโอกาสของไทยแอร์เอเชียในการระดมทุนได้ด้วยตนเองมากกว่าการพึ่งพาการระดมทุนผ่านบริษัทฯ ประกอบกับกระทรวงคมนาคมได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยาน พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการการบินพลเรือนได้ออกประกาศ เรื่อง นิติบุคคลอื่นตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง (7) ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ซึ่งได้กำหนดเพิ่มเติมประเภทของนิติบุคคลอื่น ซึ่งสามารถนับเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51% ได้ ทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นเพื่อให้ไทยแอร์เอเชียมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายการเดินอากาศ และเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์