WGE ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 64 ผ่าน E-AGM

WGE จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 ผ่านระบบ E-AGM

ทัชนันท์ กังวานตระกูล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท วิกรม จารุพงศา (ที่2 จากซ้าย) ประธานกรรมการตรวจสอบ และเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง  (WGE) และ คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้