“อดิศรา จุลธุระ” ขายบิ๊กล็อตหุ้น UPA กว่า 2.9614% ให้ “ชวิน ตั้งคารวคุณ”

HoonSmart.com>> “อดิศรา จุลธุระ” ยกบิ๊กล็อตขายหุ้น UPA จำนวน 300 ล้านหุ้น กว่า 2.9614% ขาย “ชวิน ตั้งคารวคุณ” เหลือถือหุ้น 2.1205%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง อดิศรา จุลธุระ จำหน่ายหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) โดยขายบิ๊กล็อตให้แก่นายชวิน ตั้งคารวคุณ จำนวน 300 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 2.9614% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 214.82 ล้านหุ้น หรือ 2.1205% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ