SUN เตรียมลุย ‘กัญชง-กัญชา’ ต่อยอดธุรกิจเพิ่มรายได้

HoonSmart.com>> “ซันสวีท” แย้มขยายธุรกิจ “พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง กัญชง-กัญชา” ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มรายได้ เผยอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาต อย. พร้อมเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังสะอาดจากเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

องอาจ กิตติคุณชัย

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท (SUN) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆเปิดเผยว่า ในปี 2564 ได้เดินเครื่องธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ และให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจ โดยมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของธุรกิจจากพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ได้แก่ กัญชง กัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลาย ทั้งนี้ได้ผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาคเหนือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อการปลูกและแปรรูป สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจาก พืชตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง กัญชา หรือสารสกัด ซีบีดีจากส่วนต่าง ๆ

ทั้งนี้ต้องผ่านการนำเสนอและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทสำหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรการการควบคุมของกฎหมาย

“ตอนนี้ SUN ก็ยังอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และรอความชัดเจนทางด้านกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาหาร อาหารเสริม เวชสำอาง และสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งจากผู้บริโภค ในประเทศและต่างประเทศ”นายองอาจ กล่าว กล่าว

นายองอาจ กล่าวอีกว่า ในขณะเดียวกันโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก 1,007 ไร่ ได้เริ่มปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวาน ป้อนให้กับโรงงาน และวางโครงสร้างพื้นฐานในบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร เพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบ และขยายสู่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ได้ผสานความร่วมมือทางวิสาหกิจชุมชุน เตรียมความพร้อมกับเกษตรกรในเครือข่าย และตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอนบน (contact farming) มาปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงดังกล่าว นำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ในการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูง ให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยบริษัทจะรับซื้อ เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Foods) และอาหารผู้สูงอายุ (Future Foods) ตอบโจทย์พฤติกรรมยุคใหม่ ออกสู่ตลาดต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยเดินหน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะเศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการเก็บเกี่ยว ที่สามารถนำเศษวัสดุทุกส่วนมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสขยายตัวของธุรกิจอย่างก้าวกระโดดในอนาคต