TEAMG คว้างานใหม่ช่วงก.พ.-เม.ย. 5 โครงการ มูลค่า 197 ลบ.

HoonSmart.com>> “ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งฯ” เซ็นสัญญารับงานโครงการใหม่ช่วงเดือนก.พ.-เม.ย.64 รวม 5 โครงการ มูลค่ารวม 197 ล้านบาท

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการลงนามสัญญาโครงการใหม่ที่สำคัญ ในเดือนก.พ. – เดือนเม.ย.2564 จำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 197 ล้านบาท ไม่รวมภาษี

โครงการใหม่ ประกอบด้วย 1. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำ ปิง วัง ยม น่าน โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้ว่าจ้าง 2. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ว่าจ้าง

3. สัญญาจ้างออกแบบงานจ้างออกแบบโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการส่วนต่อขยายตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง โดยบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด(บริษัทย่อยของบริษัท) การไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง

4. สัญญาจ้างที่ปรึกษางานบริการด้านวิศวกรรมสำหรับการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจัดทำแบบแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานทางหลวง โดยบริษัท และ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด (บริษัทร่วมของบริษัท) กรมทางหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง

5. สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างถังตกตะกอน (Clarifier) เพิ่มเติม จำนวน 2 ชุด และบ่อกรอง (Filter) เพิ่มเติม จำนวน 8 บ่อ ที่โรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประปานครหลวงเป็นผู้ว่าจ้าง