บลจ.อเบอร์ดีน ขาย BKI ออก 0.0173%

“ABERDEEN ASSET MANAGEMENT” ขายหุ้น BKI สัดส่วน 0.0173% เหลือถือ 4.9935%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) อเบอร์ดีน จำกัด จำหน่าย หุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย (BKI) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0173% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับความเคลื่อนไหวหุ้น BKI เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 เปิด 350 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวันและปิด 349 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของวัน