ผู้ถือหุ้น IRCP ต้าน”กลุ่มเหตระกูล” ไม่ผ่อนผันเทนเดอร์-เพิ่มทุนเกินสิทธิ

HoonSmart.com>> ผู้ถือหุ้น “อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น” ไม่อนุมัติ”กลุ่มเหตระกูล” ผ่อนผันการทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์หุ้น กรณีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ์ และทำรายการเกี่ยวโยง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 มีมติไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (White-wash) โดยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการขอผ่อนผัน 74.1428% และมีผู้เห็นด้วย 25.8552% และงดออกเสียง 0.0019% นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ์ให้กับกลุ่มเหตะกูล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 74.1428%

ทั้งนี้ นายประชา เหตระกูล และนายแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลกระทำร่วมกัน (กลุ่มเหตระกูล) มีความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเกินสิทธิด้วย รวมไม่เกิน 76,289,923 หุ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นใดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทำให้กลุ่มเหตระกูลถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 33.89% ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) จะต้องได้รับผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการจากสำนักงานก.ล.ต. โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับวาระอื่นๆ อนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 90.62 ล้านบาท จากทุนเดิม 127.15 ล้านบาท เป็นทุนใหม่ 217.77 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 181.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายหุ้นผู้ถือหุ้นเดิม 1.4030331 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคา 0.80 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิได้กรณีมีหุ้นเหลือ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น 7 ก.ค.2564 และกำหนดจองซื้อหุ้นวันที่ 22-30 ก.ค.2564

นอกจากนั้นอนุมัติการโอนเงินทุนสำรองจำนวน 25,429,816 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 117,150,669 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม เตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต  ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดเพียงพอ

ด้านหุ้น IRCP ปิดตลาดที่ระดับ  1.89 บาท -0.05 บาทหรือ -2.58% มูลค่าการซื้อขาย 2.50 ล้านบาท

อ่านข่าว

IRCP เพิ่มทุน 5: 1.50 ราคา 0.58 บาท กลุ่มเหตระกูลจองเกินสิทธิ