“นเรศ งามอภิชน” ตัดขายหุ้น MACO ออก 36 ล้านหุ้น ยังถือ 14.3385%

HoonSmart.com>> “นเรศ งามอภิชน” ตัดขายหุ้น “มาสเตอร์ แอด” ออก 36 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.6651% ยังถือหุ้นในมือ 14.3385%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย นเรศ งามอภิชน จำหน่ายหุ้นของบริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 จำนวน 36 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.6651% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 776 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.3385% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ