“มินทร์ อิงค์ธเนศ” บิ๊ก BOL ตัดขายหุ้น 2.9981% เหลือถือ 7.882%

HoonSmart.com>> “มินทร์ อิงค์ธเนศ” ประธานบอร์ดบริหาร BOL ตัดขายหุ้นออก 2.9981% เหลือถือหุ้น 7.882%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย มินทร์ อิงค์ธเนศ จำหน่ายหุ้นของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ (BOL) เมื่อวันที่ 7 เม.ย.2564 จำนวน 24.60 ล้านหุ้น หรือ 2.9981% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้น 7.882% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 28.0125% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ