BTW คว้า 2 งานใหญ่ 270 ล้านบาท

บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ รับงานใหญ่ทั้งไทยและสหรัฐ มูลค่ารวม 270 ล้านบาท รับรู้รายได้ถึงปี 2562

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ (ฺBTW)แจ้งว่า บริษัทฯในกลุ่มได้รับงานใหม่จำนวน 2 โครงการมีมูลค่ารวมประมาณ 270.28
ล้านบาท ได้แก่โครงการ GSRC Field Erection Tank Project ของ บริษัท เอ็มเอชพีเอส โปรเจ็คท์ (ไทยแลนด์) เป็นงานแปรรูปและ
ประกอบถังบรรจุน้ำมันเตาและถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ สำหรับโครงการ โรงไฟฟ้า IPP ขนาด 2,500 เมกะวัตต์ ในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย
ระยะเวลาโครงการ ไตรมาส 3/2561 – ไตรมาส 3/2562

ส่วนโครงการที่ 2 ชื่อโครงกำร Montgomery Project ของ Nooter/Eriksen
เป็นงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ สำหรับโครงสร้างและระบบท่อความดันของเครื่องกำเนิดไอน้ำ สำหรับโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในมลรัฐเท็กซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาโครงการ ไตรมาส 3/2561-ไตรมาส1/2562