ก.ล.ต.ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่คนรุ่นใหม่

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สนับสนุนคณะบริหารธุรกิจและคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างช่องทางให้ความรู้การเงินการลงทุนสำหรับนักศึกษา ภายใต้โครงการ “รอบรู้เรื่องเงิน” ด้วยการสื่อสารที่ให้เข้าใจง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านการเงินการลงทุนเป็นทักษะของชีวิตและมีสุขภาพทางการเงินที่ดีในระยะยาว พร้อมเชิญชวนผู้สนใจรับชมสัมมนาออนไลน์ “FUN(D) GAME WEBINAR ลงทุนฉบับนักศึกษา สัมมนาในภาษา NEW GEN” 9 เม.ย.นี้

รื่นวดี สุวรรณมงค

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า โครงการ “รอบรู้เรื่องเงิน” ซึ่งจัดทำโดยคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เพื่อให้นักศึกษา มช. ได้เรียนรู้เรื่องราวด้านการเงินเป็นทักษะที่จำเป็นของชีวิต นับเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมาก และสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้ความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ก.ล.ต. จึงยินดีสนับสนุนการทำโครงการ “รอบรู้เรื่องเงิน” ในด้านงบประมาณและองค์ความรู้ตลาดทุนโดยเปิดกว้างให้นักศึกษาและคณาจารย์ของ มช. ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำเนื้อหาและเลือกรูปแบบการสื่อสารในมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ

“โครงการ “รอบรู้เรื่องเงิน” ซึ่งนักศึกษา มช. ได้ร่วมกันคิดและผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง จะช่วยเปิดโอกาสให้ ก.ล.ต. ได้ศึกษาพฤติกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนงานส่งเสริมความรู้ ตามพันธกิจของ ก.ล.ต. ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมีสุขภาพดีทางการเงินในระยะยาว (financial well-being) ที่ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออมระยะยาว และให้ตลาดทุนเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินการลงทุนเพื่อตอบโจทย์ทุกช่วงวัย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่า “จากการสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 400 คน พบว่ามีนักศึกษาที่เข้าใจเรื่องการเงินการลงทุนเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น โครงการ “รอบรู้เรื่องเงิน” จึงได้เกิดขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษา มช. เข้าใจพื้นฐานของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จนสามารถจัดการวางแผนการเงินของตัวเองได้ตั้งแต่ขณะที่เป็นนักศึกษา ซึ่งความรู้เรื่องนี้จะเป็นฐานทางความคิดที่ติดตัวนักศึกษาไปจนก้าวสู่การทำงาน สามารถสร้างความมั่นคงในชีวิต”

รองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความเห็นต่อโครงการว่า “สื่อความรู้ด้านการเงินและการลงทุนที่พบเห็นเป็นส่วนใหญ่เน้นกลุ่มคนทำงาน ทั้งที่ความเป็นจริงควรบ่มเพาะความเข้าใจเรื่องเงินและการลงทุนตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา คณะทำงานในโครงการนี้จึงประกอบด้วยผู้ดำเนินการหลายวัยที่มาร่วมผสานมุมมอง สร้างเนื้อหาและออกแบบวิธีการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”

ทั้งนี้ โครงการ “รอบรู้เรื่องเงิน” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่กลุ่มนักศึกษาโดยเฉพาะ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดทำเพจเฟซบุ๊กในชื่อ “Tip for fund” เปิดตัวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) กิจกรรมเสวนาความรู้การเงินการลงทุนเพื่อนักศึกษา โดยวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. จะจัดให้มีสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ“FUN(D) GAME WEBINAR ลงทุนฉบับนักศึกษา สัมมนาในภาษา NEW GEN” ซึ่งจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนมือใหม่สไตล์นักศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ผู้สนใจสามารถคลิก https://cutt.ly/9cvlPYB หรือ สแกน QR Code ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมงาน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย