‘บางกอกโพสต์’ จีบนักลงทุนทั้งใน-ตปท.ถือหุ้นหวังฟื้นฟูกิจการ

HoonSmart.com>> “บางกอกโพสต์” ซุ่มเจรจานักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน แก้ส่วนผู้ถือหุ้นมากกว่าศูนย์ พ้นเหตุถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ เตรียมตั้งที่ปรึกษาการเงินทำแผนธุรกิจ ฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้น คาดใช้เวลา 5-6 เดือน

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกโพสต์ (POST) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทางเลือกในการแก้ไขส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ เข้าข่ายอาถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขเหตุเพิกถอนด้วยตัวเอง โดยอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อดำเนินการในหลายๆ ด้าน โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน รวมถึงการพิจรณาหานักลงทุนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนหลายราย ซึ่งหากบริษัทประสบผลสำเร็จในการเพิ่มทุนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการใดๆ จะส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นบวกทันที

พร้อมกันนี้หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมหรือต่อยอดธุรกิจจากเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น รวมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรเพิ่อให้สอดคล้องกับปริมาณธุรกิจและรองรับโมเดลธรกิจใหม่

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อช่วยในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อฟื้นฟูกิจการตามแนวทางดังกล่าว โดคาดว่าจะใช้เวลาในการจัดทำแผนธุรกิจประมาณ 5-6 เดือน จากนั้นบริษัทจะนำเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศให้บริษัทเขา้ข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดา เนินงานระยะที่1 (NC ระยะที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค.2564 และให้บริษัทแจ้งทางเลือกของบริษัทว่าจะทำแผนฟื้นฟูกิจการเสนอผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการหรือเลือกที่จะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ หรือเลือกยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการตามกฏหมายว่าด้วยล้มละลายหรือทางเลือกอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกำหนดเวลาดำเนินการของทางเลือกดังกล่าว

ตลาดหลักทรัพย์จะให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปีนับแต่วันที่ 8 มี.ค.2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี ( NC ระยะที่ 1) (NC ระยะที่ 2) (NC ระยะที่ 3)