“ช ทวี” ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 400 ลบ.ขาย AO Fund-AO Fund1

HoonSmart.com>> “บอร์ด ช ทวี” ไฟเขียวออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจงให้ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund1) ชงผู้ถือหุ้นอนุม้ติ 25 เม.ย.นี้

นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ช ทวี (CHO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2564 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท จำนวน 439,660,933 หน่วย ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund1)

สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุ 3 ปี กำหนดอัตราการแปลงสภาพ 1 ต่อ 1 โดยราคาแปลงสภาพ จะไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด

พร้อมกันนี้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 258.52 ล้านบาท จากทุนเดิม 589 ล้านบาท เป็นทุนใหม่ 330.48 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 1,034.09 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล คงเหลือจากการรองรับใช้สิทธิ CHO-W2 และคงเหลือจากการรองรับการเสนอขายหุ้นแบบ General Mandate ที่ครบกำหนดเวลาแล้วและบริษัทไม่ได้ขยายเวลาเพิ่มเติม

หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 109.91 ล้านบาท เป็นทุนใหม่ 440.39 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 439.66 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจะนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติในวันที่ 25 เม.ย.2564