SIRI ร่วมทุน MK ตั้งบริษัทย่อยลุยคลังสินค้า-โรงงานให้เช่า

HoonSmart.com>> “แสนสิริ” จับมือ “มั่นคงเคะการ” ร่วมทุนตั้งบริษัทย่อย ลุยพัฒนาพื้นที่ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า

บริษัท แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในสัดส่วน 50 : 50 ระหว่าง บริษัทฯ กับ บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) ที่ถือหุ้นทั้ง 100% ของทุนจดทะเบียน โดยตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท บีเอฟทีแซด บางปะกง จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาพื้นที่และประกอบธุรกิจประเภทกิจการคลังสินค้าและอาคารโรงงานให้เช่า รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง