“FPI-ECF” แจ้งโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.แพร่ เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

FPI-ECF ระบุโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จ.แพร่ จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว 1 MW ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) แจ้งว่า ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) (BINA) จ.แพร่ โครงการที่ 1 ตั้งอยู่ที่อําเภอลอง ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 1 MW ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุนผ่านบริษัทร่วมค้า ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2560 คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติเข้าลงทุนซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ จ.แพร่ 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่ 1 ตั้งอยู่ที่อําเภอลอง ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 1 MW และโครงการที่ 2 ตั้งอยู่ที่อําเภอสูงเมิน ขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 1 MW

ทั้งนี้ การลงทุนซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของ BINA บริษัทฯเข้าลงทุนผ่านบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ (SAFE) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ 33.37% และ SAFE เป็นผู้เข้าลงทุนใน BINA ที่สัดส่วน 49% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

ด้านบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) แจ้งเช่นกันว่า ขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลโครงการที่ 1 กําลังการผลิตติดตั้ง 1 MW ของ บริษัท บิน่า พูรี่ พาวเวอร์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.เป็นต้นไป

สำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทเข้าลงทุนผ่านบริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ ในฐานะบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้น 99.99% และบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ (SAFE) ซึ่งบริษัทย่อยถือหุ้น 33.37% นั้น เป็นผู้เข้าลงทุนใน BINA ที่สัดส่วน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด