ก.ล.ต.เปิดยื่นคำขอ-ไฟลิ่ง รับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสะดวก

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ปรับปรุงประกาศยื่นคำขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ในรูปแบบ paperless พร้อมเปิดให้กรรมการรับรองข้อมูลในแบบ filing ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (digital signature) ได้ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกและคล่องตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Regulatory Guillotine มีผลบังคับ 1 เม.ย.64 เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing และเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนในรูปแบบ paperless โดยกำหนดให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อ ก.ล.ต. ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กรรมการใช้ digital signature ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบ filing หรือจะลงนามในเอกสารที่พิมพ์จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามวิธีการเดิมก็ได้ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ปัจจุบันผู้เสนอขายหุ้นและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ paperless ได้ตั้งแต่ปี 2559 โดย ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้การยื่นคำขออนุญาตและแบบ filing สำหรับการเสนอขายตราสารทุนประเภทอื่นเปลี่ยนจากการยื่นในรูปแบบ “เอกสารสิ่งพิมพ์” เป็นแบบ “อิเล็กทรอนิกส์” ต่อไป