GL แจง 7 เม.ย.ผ่าน FB Live กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ-แนวทางแก้ปัญหา

HoonSmart.com>> “กรุ๊ปลีส” เตรียมชี้แจงผู้ถือหุ้น กรณีผูัสอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงินไตรมาส 3/63 พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา ผ่าน Facebook Live บริษัท ดีเดย์ 7 เม.ย.นี้ เวลา 12.00 น.

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 7 เม.ย.2564 เวลา 12.00 น. โดยช่องทาง Facebook Live ผ่าน Facebook ของบริษัทฯ ผ่านลิ้งค์ https://www.facebook.com/GroupleaseTH/ เพื่อชี้แจงกรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการออกรายงานโดยไม่ให้ข้อสรุปต่อข้อมูลงบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 โดยมีหลายประเด็นที่ส่งผลให้บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด (บริษัทเคพีเอ็มจี) ออกรายงานลักษณะดังกล่าว ซึ่งประเด็นเหล่านั้นสามารถจำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ ความไม่แน่นอนทางกฏหมาย, บริษัทเคพีเอ็มจียังไม่ได้รับคำอธิบายและหลักฐานที่น่าพอใจ และความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง บริษัทเคพีเอ็มจียังให้เหตุผลเกี่ยวกับการที่ไม่ให้ข้อสรุปว่าเนื่องจากมีความไม่แน่นอนหลายเหตุการณ์ตามที่ระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีย่อหน้าที่3,4 และ 9 และการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารของบริษัท ตามที่ระบุในรายงานผู้สอบบัญชีย่อหน้าที่5, 6, 7 และ 8