ตลท.เผย 10 ปี ต่างชาติลงทุนหุ้นไทยเพิ่มขึ้น 68%

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยนักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทยเพิ่มขึ้ 68% ในรอบ 10 ปี ผ่านการถือครอง foreign shares เพื่อลงทุนระยะยาว เพิ่มขึ้นสูงกว่าผลตอบแทนรวมของ SET INDEX และ SET50 แม้มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นผ่านการซื้อขาย local shares และ NVDR สภาพคล่องสูง สะท้อนนักลงทุนต่างชาติยังสนใจลงทุนหุ้นไทยระยะยาว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 ปีทีผ่านมา (2554-2563) นักลงทุนต่างประเทศยังให้ความสนใจตลาดหุ้นไทย โดยถือครองหุ้นในระยะยาว ผ่านการถือครอง foreign shares เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนและเป็นไปตามเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศที่กำหนดให้ลงทุนได้ในเฉพาะหลักทรัพย์ที่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น (voting right) เท่านั้น

ณ สิ้นปี 2563 นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย (SET และ mai) รวมกว่า 4.49 ล้านล้านบาท เพิ่ม 68.2% จากปี 2554 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับตัว SET Index ที่เพิ่มขึ้น 35.0% และมากกว่าดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index: TRI) ของดัชนี SET50 ที่เพิ่มขึ้น 63.0% แม้ว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิกว่า 850,000 ล้านบาทก็ตาม สะท้อนว่า นักลงทุนต่างประเทศยังคงอยู่ในตลาดหุ้นไทย

“การขายสุทธิในช่วง 10 ปีที่่ผ่านมาสวนทางกับมูลค่การถือครองของนักลงทุนต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น แสดงใเห็นว่าการซื้อขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงภาพรวมการถือครองหุ้นนักลงทุนต่างประเทศ”

การขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ เป็นการขายเพื่อทำกำไรระยะสั้น โดยขายสุทธิใน local shares สูงถึง 2.3 ล้านล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิใน foreign shares ที่เป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่ได้ทั้งสิทธิออกเสียง (voting right) และสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefits) เพียง 80,833 ล้านบาทเท่านั้น โดยมีสาเหตุหลักคือการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่จากนักลงทุนต่างประเทศเป็นนักลงทุนไทย

อาทิ ในปี 2556 มีการขายสุทธิสูงสุด 22,201 ล้านบาท สาเหตุสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของนักลงทุนรายใหญ่ โดยนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศขายหุ้นให้บริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี้ ยังพบว่า นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิสะสมต่อเนื่องใน NVDR ทุกปีตลอดช่วง 10 ปี รวมมูลค่าซื้อสุทธิสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท เนื่องจาก NVDR ที่เป็นทางเลือกที่นักลงทุนต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (financial benefits) ครบถ้วน และมีสภาพคล่องในการซื้อขายเช่นเดียวกับ local shares