บลจ.บัวหลวงเก็บ BANPU 12 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.1616%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวงเข้าเก็บหุ้น BANPU จำนวน 12 ลานหุ้น สัดส่วนกว่า 0.2364% ขยับถือหุ้นในพอร์ต 5.1616%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท บ้านปู (BANPU) เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2564 จำนวน 12 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 0.2364% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่ม 261.93 ล้านหุ้น เป็น 5.1616% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น BANPU วันที่ 22 มี.ค.2564 เปิดที่ 11.30 บาทและแตะสูงสุด 12.30 บาท ต่ำสุด 11.20 บาทและปิด 12.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ +8.93% มูลค่าการซื้อขาย 2,982.56 ล้านบาท

ขณะที่ 24 มี.ค.2564 ณ เวลา 16.05 น. อยู่ที 12.10 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -1.63% มูลค่าการซื้อขาย 688.14 ล้านบาท