SAWAD ปิดดีล “ออมสิน” จ่าย 1.5 พันลบ.ซื้อหุ้นเงินสดทันใจ 49%

HoonSmart.com>> “ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น” เผยธนาคารออมสิน เข้าซื้อหุ้น “เงินสดทันใจ” ซึ่งเป็นบริษัทย่อย SAWAD เสร็จสิ้น หนุนถือหุ้นสัดส่วนไม่เกิน 49% พร้อมลุยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ดอกเบี้ยไม่เกิน 18% ต่อปี

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) แจ้งว่า ในวันที่ 22 มี.ค.2564 ธนาคารออมสินได้เข้าร่วมลงทุนในบริษัท เงินสดทันใจ (FM) เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารออมสินและบริษัทต่างถือหุ้นสามัญในสัดส่วน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ซึ่งส่งผลให้ FM สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสินในบริษัท เงินสดทันใจ (FM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสำหรับลูกค้าชั้นดี และเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยดอกเบี้ยสินเชื่อจะอยู่ในอัตราไม่เกิน 18% ต่อปี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจปรับให้สูงขึ้นได้ตามความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของ FM

ธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (เป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300.50 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 198.90 ล้านบาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท) และบริษัทจะเข้าลงทุนใน FM เพิ่มเติมโดยมีมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300.50 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 306 บาทเช่นกัน

ภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกิน 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM และบริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่า 49% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จ