“บุญเอื้อ จิตรถนอม” ตัดขาย NEX กว่า 0.0971% เหลือ 4.9057%

HoonSmart.com>> “บุญเอื้อ จิตรถนอม” ตัดขายหุ้น NEXT สัดส่วนกว่า 0.0971% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9057%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย บุญเอื้อ จิตรถนอม จำหน่ายหุ้นของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2564 จำนวน 0.0971% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.9057% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น NEX ณ เวลา 10.43 น. อยุ่ที่ 4.96 บาท ลดลง 0.04 บาท หรือ -0.80% มูลค่าการซื้อขาย 9.45 ล้านบาท