ก.ล.ต.จ่อออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลสกัดผิดกม.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาให้บริการและช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 มีมติเห็นชอบหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมายนำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน โดยเห็นควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีระบบงานในการคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้านั้นได้ผ่านการพิจารณาถึงรูปแบบและกลไกการใช้งานที่แสดงได้ว่าไม่มีลักษณะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายแก่ผู้ลงทุนที่มาใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ การกำหนดให้มีระบบคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดกรองสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องมีระบบงานในการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะนำมาให้บริการซื้อขาย (listing rule) ซึ่งได้เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่กำหนดให้ต้องมีระบบคัดกรองสินทรัพย์ที่ไม่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง