“นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” ตัดขาย WAVE ออก 0.20% เหลือ 4.8%

HoonSmart.com>> “นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย” ตัดขายหุ้น WAVE กว่า 0.20% เหลือถือหุ้นในมือ 4.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว นันท์วรินทร์ เตรียมชาญชัย จำหน่ายหุ้นของบริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 จำนวน 0.2039% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 4.799% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ