KKP ออกหุ้นกู้อิงดอกเบี้ย THOR ขายผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่า 1,000 ลบ.

HoonSmart.com>> “แบงก์เกียรตินาคินภัทร” เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวอายุ 1 ปี 1 เดือน มูลค่า 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (THOR) เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน สนองรับนโยบายแบงก์ชาติส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงินให้แพร่หลาย ทดแทนการใช้อัตราดอกเบี้ย LIBOR ที่กำลังจะถูกยกเลิก

จักรวาล จักรวาลวิบูลย์

นายจักรวาล จักรวาลวิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เปิดเผยว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน อายุ 1 ปี 1 เดือน มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน และบุกเบิกการลงทุนในตราสารหนี้ที่อ้างอิงกับ THOR ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สะท้อนต้นทุนการกู้ยืมได้ดี มีความโปร่งใส สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ต้องการส่งเสริมการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ในธุรกรรมทางการเงินทดแทนอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง LIBOR ที่กำลังจะถูกยกเลิกในเวลาอันใกล้นี้

“ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบายของธปท. เพราะตระหนักดีว่าอัตราดอกเบี้ย THOR กำลังเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อทั้งธุรกรรมประเภทการกู้ยืมเงินและธุรกรรมอนุพันธ์ของประเทศ ดังนั้น ธนาคารจึงได้เพิ่มกระบวนการทำงานที่รองรับการทำธุรกรรมการอ้างอิงดอกเบี้ย THOR และในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารก็ได้เริ่มทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap ) ที่อ้างอิง THOR กับคู่ค้าสถาบันไปแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร ในการนำทรัพยากรสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียง และทั่วถึง” นายจักรวาล กล่าว

ทั้งนี้ หุ้นกู้ระยะยาว อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR มีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ A แนวโน้ม “คงที่” จัดอันดับโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อธนาคารทั้งใน แง่ของเครดิต รวมถึงอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งธนาคารคาดว่าจะมีการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของผู้ลงทุน