ผู้ถือหุ้น GREEN ล้ม ‘เพิ่มทุน-ออกวอร์แรนต์’

กรีน รีซอร์สเซส ระดมทุนไม่ได้ ผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน และออก GREEN-W5

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส (GREEN) แจ้งว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 31 ก.ค.2561 มีมติไม่อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รวมทั้งไม่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือวอร์แรนต์ ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ก่อนหน้านี้ GREEN มีแผนจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น GREEN-W5 ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย กำหนดราคาการใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น พร้อมกับเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพ GREEN-W5

ทั้งนี้ GREEN-W 4 เพิ่งหมดอายุลง โดยเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้าย

ด้านผลการดำเนินงานของ GREEN ขาดทุนมาก่อนหน้านี้ ในไตรมาส 1/2561 เพิ่งพลิกฟื้นมีกำไรสุทธิ 9.42 ล้านบาท เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 12.51 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนไม่มีรายได้จากค่าเช่าและบริการ และรายได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า