ก.ล.ต.ออกกฎบิ๊กบจ. รายงานซื้อขาย “บล็อกเทรด-DW”

ก.ล.ต.ออกกฎให้ผู้บริหารบจ.ต้องรายงานการซื้อขาย “บล็อกเทรด-DW” จากเดิมที่รายงานแค่การซื้อขาย “หุ้น” เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 15 ส.ค.นี้

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามคำสั่ง ก.ล.ต.ที่ สจ. 38/2561 วันที่ 16 ก.ค.2561 เรื่องการจัดทำรายการการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน พร้อมทั้งยกเลิกคำสั่ง ก.ล.ต.ที่ สจ.12/2552 และที่สจ.49/2560 โดยคำสั่งฉบับดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.2561 เป็นต้นไป

รพี สุจริตกุล

สำหรับสาระสำคัญของคำสั่ง ก.ล.ต.ฉบับนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อสำนักงานก.ล.ต.

ประกอบด้วย 1.หุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี 2.หลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี และ3.สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นหุ้นที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียน ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี

พร้อมกันนั้น ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองดังต่อไปนี้ 1.คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 2.บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 3.นิติบุคคล ซึ่งตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกิน 30% ของจำนวนสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้ การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวให้บังคับใช้กับผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายโดยอนุโลม

นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า กฎเกณฑ์ของก.ล.ต.ดังกล่าว กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผนและบริหารแผนของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้จะต้องรายงานการถือครองสัญญาล่วงหน้า จากเดิมที่กำหนดให้รายงานเฉพาะการถือครองหุ้นเท่านั้น ซึ่งตรงนี้เป็นความพยายามของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักลงทุน

“เมื่อก่อนเวลารายงานการถือครองหลักทรัพย์ เขาดูเฉพาะหุ้น ไม่รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เช่น บล็อกเทรด และDW ซึ่งในความเป็นจริงมันมีสถานะที่ต้องรายงานให้ก.ล.ต.ทราบด้วย และตอนนี้ก.ล.ต.ได้ออกประกาศมาบังคับแล้ว ดังนั้น ต่อไปนี้เวลารายงานการถือครองหลักทรัพย์จะครอบถึงการเปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วย”นางภัทธีรากล่าว