CPN เพิ่มงบลงทุนดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค 3.7 พันลบ. รวมมูลค่า 2.1 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “เซ็นทรัลพัฒนา” เพิ่มงบลงทุน “โครงการดุสิต เซ็นทรัลพาร์ค” จำนวน 3,751 ล้านบาท รวมงบลงทุนวงเงิน 21,144 ล้านบาท หลังปรับรูปแบบ จัดพื้นที่ค้าปลีก เพิ่ม Roof Top Bar และ Meeting Facilities ชูจุดขายอาคารสำนีกงานและเพิ่มจำนวนห้องพักโรงแรม พื้นที่ ปรับห้องพักทุกห้องให้เห็นวิวสวนลุม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้ประกาศร่วมทุนกับบริษัท ดุสิตธานี (DTC) ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบผสม (Mixed Use Project) ซึ่งประกอบด้วยโครงการศูนย์การค้า อาคารสำนักงาน โรงแรม และที่พักอาศัย ภายใต้ชื่อโครงการดุสิตเซ็นทรัล พาร์ค (DCP) ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยอนุมัติไว้โดยเป็นเงินลงทุนในส่วนของบริษัทฯ จำนวน 17,393 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับโครงการ รวมถึงการใช้ศักยภาพของที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค สำหรับส่วนการลงทุนของบริษัทฯ จำนวน 3,751 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงบประมาณการลงทุนเดิมที่เคยได้รับอนุมัติจำนวน 17,393 ล้านบาท คิดเป็นงบประมาณการลงทุนใหม่สำหรับส่วนของบริษัทฯ วงเงินไม่เกิน 21,144 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวมีความเหมาะสมสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยเป็นการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขในการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ DTC มีข้อสรุปที่ชัดเจนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ DTC

สำหรับรายละเอียดการพัฒนาเพิ่มเติม ในส่วนศูนย์การค้า มีการปรับรูปแบบและการจัดพื้นที่ค้าปลีกในรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และการปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานในการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จ ไตรมาสที่ 3 ปี 2567

ในส่วนอาคารสำนักงาน มีการเพิ่ม Roof Top Bar และ Meeting Facilities เพื่อเป็นจุดขายใหม่ให้กับโครงการอาคารสำนักงาน และ การปรับเพิ่มความต้องการและมาตรฐานการก่อสร้างและความปลอดภัยให้สูงขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาสที่ 1 ปี 2567

ในส่วนโรงแรม มีการปรับเพิ่มจำนวนห้องพัก และพื้นที่ก่อสร้าง Gross Floor Area (GFA) การออกแบบห้องพักขนาดใหญ่ให้มีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับผู้เข้าพัก และการปรับปรุงเพื่อให้ห้องพักทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสวนลุมพินี คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2566

ส่วนที่พักอาศัย มีการปรับเพิ่มพื้นที่ก่อสร้าง GFA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สูงขึ้น การปรับตำแหน่งของแบรนด์ให้เป็นระดับ Super Luxury เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2567

 
 
อ่านข่าว

DTC-CPN เพิ่มงบลงทุน ‘ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค’ กว่า 9.3 พันลบ.ชูแลนด์มาร์คใหม่