ศาลล้มละลายไฟเขียว “นกแอร์” ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟู 15 เม.ย.64

HoonSmart.ccom>> “สายการบินนกแอร์” เผยศาลล้มละลายกลางไฟเขียวขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีก 1 เดือนไปจนถึง 15 เม.ย.64 ให้เวลาผู้ทำแผนจัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วน ให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรม

วุฒิภูมิ จุฬางกูร

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ (NOK) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564 ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขอขยายระยะเวลาสําหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกําหนดเดิม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ประกอบด้วยส่วนที่เป็นสาระสําคัญ หลายประการที่จําเป็นต้องพิจารณาวิเคราะห์และกําหนดรูปแบบโครงสร้างหนี้ โครงสร้างทุน และโครงสร้างองค์กรอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงข้อกฏหมาย ข้อสัญญาที่มี่ีกับพนักงานและคู่ค้า ตลอดจนเจ้าหนี้ทั้งหลาย และยังต้องให้สอดคล้องกับประมาณการทางการเงิน ความสามารถในการชําระหนี้ตลอดจนแผนธุรกิจในอนาคต การจัดทําแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาพิเคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่าย

ประกอบกับเหตุที่บริษัทยังต้องอาศัยเวลาสําหรับการเจรจาและการทําความเข้าใจกับเจ้าหนี้และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในหลักการต่างๆที่อยู่ในร่างแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทเพื่อใหบริษัทมั่นใจวาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้

ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย.2564 เพื่อให้ผู้ทำแผนมีโอกาสได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ทำแผนมีโอกาสได้จัดเตรียมแผนฟื้นฟูกิจการที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อย่างเป็นธรรมมากที่สุด

ทั้งนี้ ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์ ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 30 ก.ค.2563 และศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งให้บริษัทดําเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563 โดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคําสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2563 แล้วนั้น ผู้ทําแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มี.ค.2564 ตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)