MINT ควัก 5.3 พันล้านซื้อ “NH Hotel” เพิ่มอีก 5.8%

MINT แจ้งได้สิทธิ์เข้าหุ้น NH Hotel อีก 22.49 ล้านหุ้นหรือ 5.8% มูลค่า 5,354.17 ล้านบาท เตรียมนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 9 ส.ค.นี้ ส่งผลให้กลุ่มบริษัท MINT เข้าถือหุ้นรวมคิดเป็นสัดส่วน 44%

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่า บริษัท MHG Continental Holding (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ MINT ได้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นจำนวน 22,496,064 หุ้น หรือคิดเป็น 5.8% ในบริษัท NH Hotel Group SA. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แมดริด จาก Oceanwood Capital Management LLP ในราคาหุ้นละ 6.3 ยูโร รวม 141.73 ล้านยูโร หรือประมาณ 5,354.17 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการนี้จะสมบูรณ์ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ MINT ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 ส.ค.2561 และภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กลุ่มบริษัทของ MINT จะถือหุ้นในบริษัท NH Hotel Group S.A. คิดเป็น 35.6% ของทุนทั้งหมด และหากนับรวมรายการซื้อหุ้นอีก 8.4% จาก Tangla Spain, S.L.U. (HNA Group) กลุ่มบริษัทของ MINT จะถือหุ้นเท่ากับ 44.0% ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นใน NH Hotel Group S.A. สําหรับการเข้าทํารายการเสนอซื้อ (Bid Transaction) ลดลงจากจำนวนที่ได้เคยแจ้งไว้