บอร์ด WAVE ไฟเขียวเพิ่มทุน 471 ล้านหุ้น ขาย RO-PP-PO

HoonSmart.com>> บอร์ดเวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เคาะเพิ่มทุน 471 ล้านหุ้นขายเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม-นักลงทุนเฉพาะเจาะจง-ประชาชนทั่วไป นำเงินใช้เป็นทุนหมุนเวียน รองรับขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (WAVE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 471,083,244 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 235,541,622 หุ้น คิดเป็น 30% ของทุนชำระแล้วและจัดสรรหุ้นจำนวน 157,027,748 หุ้น หรือ 20% ของทุนชำระแล้ว เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP) และที่เหลือจำนวน 157,027,748 หุ้น คิดเป็น 10% ของทุนชำระแล้ว เสนอขายประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนบริษัทจะลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจําหน่ายจำนวน 576,925,916 บาทและมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 471,083,244 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 943,916,756 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,415 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งขยายธุรกิจในอนาคตต่อไป โดยบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เม.ย.2564