กองทุนบัวหลวงซื้อหุ้น BH กว่า 0.1759% ขยับถือ 5.1339%

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวง เก็บหุ้น BH เข้าพอร์ต 0.1759% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.1339%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มาหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 จำนวน 1.40 ล้านหุ้น หรือ 0.1759% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขยับถือหุ้นจำนวน 40.85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 5.1339% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น BH ปิดตลาด 2 มี.ค.2564 ที่ราคา 127.00 บาท ลดลง 4.00 บาท หรือ -3.05% มูลค่าการซื้อขาย 316.59 ล้านบาท