ก.ล.ต.ร่วมสวส.-16 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ‘ขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม’ เกิดความยั่งยืน

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ร่วมมือ สวส. และอีก 16 หน่วยงานรัฐ-เอกชน ขับเคลื่อน “วิสาหกิจเพื่อสังคม” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

รื่นวดี สุวรรณมงค

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เรื่อง “การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม” กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอีก 16 แห่ง เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ให้เกิดความยั่งยืน ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2564

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลการระดมทุนในตลาดทุนไทย เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของวิสาหกิจเพื่อสังคม และตระหนักดีว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมมีความต้องการระดมทุนจากบุคคลในชุมชนหรือประชาชน ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการที่มุ่งหวังแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

“ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ก.ล.ต. จะดำเนินการด้านการให้คำปรึกษา และส่งเสริมให้วิสาหกิจเพื่อสังคมที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุน รวมทั้งสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ร่วมกัน ในปัจจุบันมีวิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 3 ราย มูลค่าการระดมทุนรวม 130 ล้านบาท”น.ส.รื่นวดี กล่าว

ทั้งนี้ MoU ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สวส. และหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมอีก 17 หน่วยงาน ได้แก่ (1) ก.ล.ต. (2) กระทรวงพาณิชย์ (3) กระทรวงมหาดไทย (4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (5) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (7) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (8) ธนาคารออมสิน (9) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (10) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (11) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (12) บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (13) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (14) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน (องค์การมหาชน) (15) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (16) สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และ (17) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน