“การบินไทย” อ่วมปี 63 ขาดทุนพุ่งแตะ 1.41 แสนลบ.

HoonSmart.com>> “การบินไทย” เปิดงบปี 63 ขาดทุนพุ่งแตะ 1.41 แสนล้านบาท รายได้หายไม่พอกับค่าใช้จ่ายสูง ด้านผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงิน เหตุขาดสภาพคล่อง ผลกระทบโควิดและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณา THAI เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน เหตุส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์ เคาะ 8 มี.ค.นี้

บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขาดทุนสุทธิ 141,170.74 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 64.68 บาท จากงวดปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 12,042.41 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 5.51 บาท

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายได้รวม 48,311 ล้านบาท ตํ่ากวาปีก่อน 135,735 ล้านบาท หรือ 73.8% สาเหตุสำคัญเนื่องทั้งรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 125,772 ล้านบาท หรือ 75.4% รายได้จากการบริการอื่นลด 7,554 ล้านบาท หรือ 53.1% เนื่องจากมาตรการจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศทั้งของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ

สําหรับค่าใช้จ่ายรวม 96,430 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 100,040 ล้านบาท หรือ 50.9% สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตและ/หรือ ปริมาณการขนส่ง และ/หรือจํานวนผู้โดยสารลดลงจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่ง และจํานวนผู้โดยสารที่ลดลง อยางไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายคงที่อยู่ในระดับสูงทําให้การลดลงของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอทีจะชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป ส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35,695 ล้านบาท หรือ 287.3%

ด้านผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงิน เนื่องจาก 1. การขาดสภาพคล่องทางการเงิน 2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและ 3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP วันที่ 25 ก.พ. 2564 เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ จากปัจจุบัน THAI เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 8 มี.ค.2564