“ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา” ซื้อหุ้น JTS กว่า 5.0958%

HoonSmart.com>> “ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา” เข้าซื้อหุ้น JTS สัดส่วนกว่า 5.0958% หลัง “พิชญ์ โพธารามิก-เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล” ตัดขายหุ้นออก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา ได้มาหุ้นของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 สัดส่วน 5.0958% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้านี้ไม่ได้ถือหุ้น โดยการซื้อหุ้นโดยโอนผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ นาย พิชญ์ โพธารามิก จำหน่ายหุ้นของ JTS เมื่อวันที่ 9 ก.พ.2564 สัดส่วน 4.9542% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 14.9282% และวันที่ 10 ก.พ.2564 จำหน่ายอีก 5.0958% เหลือถือหุ้น 9.8324%

ด้านนาย เกริกไกร ไตรบัญญัติกุล จำหน่ายหุ้น JTS เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2564 สัดส่วน 5.0958% เหลือถือหุ้น 9.8324%

 
 
อ่านข่าว

“พิชญ์ โพธารามิก” ขายหุ้น JTS กว่า 10% เหลือถือ 9.8324%