กองทุนบัวหลวงซื้อหุ้น BCP กว่า 1.1659% ขยับถือ 5.7381%

HoonSmart.com>> กองทุนบัวหลวงเข้าก็บหุ้น “บางจาก คอร์ปอเรชั่น” สัดส่วน 1.1659% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.7381%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ได้มาหุ้นของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 สัดส่วน 1.1659% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.7381% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ